Retur av varer og angrerett

Angrerett ved kjøp av varer

Ved kjøp av varer kan Kjøperen angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser.

Angrerett innebærer at Kjøperen uten grunn kan returnere varen til Selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kopi av angrerettskjema er for alle tilfeller vedlagt disse standardvilkårene.

Kjøper må gi Selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra leveringstidspunktet. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdager eller en høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller Selger har unnlatt å opplyse om at Kjøper skal dekke returkostnader. Selger kan ikke fastsette gebyr for Kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går ut over hva som er forsvarlig og nødvendig, kan Kjøperen bli ansvarlig for eventuelt redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Selgeren fikk melding om Kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra Kjøper, eller til Kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varen er sendt tilbake.

Reklamasjon

Selgeren anbefaler at Kjøperen undersøker produktene når disse mottas og umiddelbart melder fra om eventuelle synlige skader, feil eller mangler.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, tjenesten eller leieobjektet, må Kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi Selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Hvis Kjøperen ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom Selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.