STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1) INNLEDNING

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standardbetingelser («Betingelsene»).

Betingelsene gjelder både for forbrukere og næringsdrivende.

Personer som gjør bestillingen som forbruker må være over 18, ikke stå under vergemål og ellers ha myndighet til å inngå avtale.

Personer som gjør bestillingen som representant for en næringsdrivende skal ha, og garanterer gjennom sin bestilling å ha, fullmakt til å inngå avtale og gjennomføre kjøp på vegne av den næringsdrivende vedkommende representerer.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelig rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Betingelsene skal tolkes og anvendes i tråd med ufravikelige lovbestemmelser.

2) AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilte avtalte vilkår.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere og næringsdrivende imellom.

3) PARTENE

Selger er:

  • Hafjell Maskin AS, org.nr. NO985 369 771MVA
  • Adresse: Mosætervegen 47 – 2636 Øyer
  • E-post: thomas@hafjellmaskin-as.no
  • Tlf.: 917 66 437

Hafjell Maskin AS betegnes i det følgende som Selger/Selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, eventuelt den næringsdrivende som bestilleren opplyser å representere, og som i begge tilfeller i det følgende er benevnt som Kjøper/Kjøperen.

4) AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperen har sendt sin bestilling til Selgeren. Selger har imidlertid rett til å avvise bestillingen dersom Kunden har oppgitt mangelfulle eller feilaktige opplysninger.

5) FORBEHOLD

Selger reserverer seg mot utsolgte produkter, samt eventuelle bilde- og skrivefeil på nettsiden, i annonser eller annet markedsføringsmateriale. Videre reserverer Selger seg mot prisendringer som følge av endringer i moms, vareutvalg, innkjøpspriser eller lovbestemte avgifter.

Bilder av produkter på nettsidene, i annonser og annet markedsføringsmateriale skal utelukkende anses som illustrasjoner.
Selger har rett til å stoppe ordre dersom det avdekkes feil eller mangler i produkttekst, informasjon, pris eller tilsvarende. Kjøperen vil i slike tilfeller bli gjort oppmerksom på hva som er feil og få valget mellom å kansellere ordre eller gjennomføre kjøpet etter korrigering av feil/mangler.

Selger forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Betingelsene til enhver tid. Alle endringer av betingelsene vil publiseres på Selgers nettside. Endringer gjelder fra Kjøperen har akseptert Betingelsene i sammenheng med et nytt kjøp, eller innen 30 dager etter at Selgeren har informert Kjøperen om endringene.

4) PRIS OG BETALING

Den oppgitte prisen for varen eller tjenesten er den totale prisen Kjøper skal betale.

Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Selger før kjøpet ikke har informert om, skal Kjøper ikke bære.

Selger godtar ulike betalingstyper som Visa og Mastercard.

7) Levering og tilbakelevering

Betaling skjer i henhold til det som fremgår av bestillingsløsningen.

7.1) Generelt

Kjøpsbekreftelse sendes normalt ut til oppgitt e-postadresse og/eller tlf.nr. innen 24 timer etter at betalingstransaksjonen er godkjent.

Kjøper har selv risiko for at riktig kontaktdata oppgis.

Varer og tjenester som kjøpes leveres i henhold til det som fremgår av bestillingsløsningen.

Risikoen for varer som kjøpes eller leies går over på kjøper når Kjøper har fått varen levert i henhold til det som fremgår av bestillingsløsningen.

7.2) Særlig om maskin- og utstyrsleie

Med mindre noe annet er særskilt avtalt, gjelder følgende særskilte betingelser ved maskin- og utstyrsleie:

Kjøperen overtar risikoen og ansvaret for leieobjektet fra dette forlater Selgers utleveringssted og frem til det er tilbakelevert på avtalt tilbakeleveringssted.

Kjøper er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres rengjort og i samme stand som ved leiestart. Mangler vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av Selger for Kjøpers regning.

Kjøper kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta rettslige disposisjoner over utstyret.

Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i retningslinjer forbruk av utstyret og følge brukerveiledninger eller sikkerhetsbestemmelser som gjelder for bruken.

Kjøperen er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formueskader, samt følgeskader, avsavn og indirekte tap som måtte oppstå i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk. Selger kan ikke gjøres ansvarlig for slike skader eller tap.

Utfyllende vilkår for maskin- og utstyrsleie kan fremgå av bestillingsløsningen eller øvrige avtaledokumenter.

8) Angrerett ved kjøp av varer

Ved kjøp av varer kan Kjøperen angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser.

Angrerett innebærer at Kjøperen uten grunn kan returnere varen til Selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kopi av angrerettskjema er for alle tilfeller vedlagt disse standardvilkårene.

Kjøper må gi Selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra leveringstidspunktet. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdager eller en høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller Selger har unnlatt å opplyse om at Kjøper skal dekke returkostnader. Selger kan ikke fastsette gebyr for Kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går ut over hva som er forsvarlig og nødvendig, kan Kjøperen bli ansvarlig for eventuelt redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Selgeren fikk melding om Kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra Kjøper, eller til Kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varen er sendt tilbake.

9) Reklamasjon

Selgeren anbefaler at Kjøperen undersøker produktene når disse mottas og umiddelbart melder fra om eventuelle synlige skader, feil eller mangler.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, tjenesten eller leieobjektet, må Kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi Selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Hvis Kjøperen ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom Selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

10) Kunde- og personopplysninger

Kjøperen bekrefter at de opplysninger som er oppgit ved bestilling er korrekte og fullstendige.

Selgeren er behandlingsansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som Kunden oppgir i forbindelse med bestilling.

Med mindre Kjøperen samtykker til noe annet, kan Selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendige for at Selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med Kjøper, eller i lovbestemt tilfelle.

Nærmere informasjon om hvordan Selgeren behandler Kundens personopplysninger finnes i Selgerens personvernerklæring på nettsiden.

11) Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Dersom dette ikke skulle lykkes, kan forbrukerkunder ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf. 23 400 500 eller www.forbrukeraadet.no. Dersom partene ikke lykkes å komme frem til en minnelig løsning hos Forbrukerrådet, kan saken fremmes for Forbrukertvisteutvalget.

Kjøper kan også velge å bringe saken inn for de ordinære domstoler.


Sist oppdatert av Hafjell Maskin AS: 26.09 2018